مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

بازدید اساتید و کادر آموزشی دانشگاه میبد یزد