مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

اخبار

اضافه شده در شنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در پنج شنبه, ۲۷ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در پنج شنبه, ۲۷ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در پنج شنبه, ۲۷ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در پنج شنبه, ۲۷ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در پنج شنبه, ۲۷ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در سه شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در سه شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
فناوری اَبرپژوهیار به نرم افزار پژوهیار افزوده شد
اضافه شده در دوشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در يکشنبه, ۲۳ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
نسخه جدید نرم افزار طب تولید شد
اضافه شده در يکشنبه, ۲۳ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده ‌ در يکشنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در يکشنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در پنج شنبه, ۱۳ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
آشنایی بانوان طلبه اصفهانی با نرم افزار "جامع تفاسیر"
اضافه شده در دوشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در دوشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در دوشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در يکشنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
عرضه نسخه جدید نرم افزار طب به زودی
اضافه شده در يکشنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در شنبه, ۱ آذر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰